கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, உன் சத்துருக்களை விலக்கினார்.

Inspiration எப்பிராயீமே! உன்னை நான் எப்படிக் கைவிடுவேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் சகோதரிகளுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். நாம் வாழ்கிற இந்த கடைசி நாட்களில் எல்லாவற்றிலும் நாம் கைவிடப்படுகிறதைக் கேள்விப்படுகிறோம். பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வேலையாட்களை கைவிடுகிறது. பெரிய…

Continue Readingகர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, உன் சத்துருக்களை விலக்கினார்.

எப்பிராயீமே! உன்னை நான் எப்படிக் கைவிடுவேன்

Inspiration எப்பிராயீமே! உன்னை நான் எப்படிக் கைவிடுவேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் சகோதரிகளுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். நாம் வாழ்கிற இந்த கடைசி நாட்களில் எல்லாவற்றிலும் நாம் கைவிடப்படுகிறதைக் கேள்விப்படுகிறோம். பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வேலையாட்களை கைவிடுகிறது. பெரிய…

Continue Readingஎப்பிராயீமே! உன்னை நான் எப்படிக் கைவிடுவேன்

உங்களுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுப்பேன்

Inspiration உங்களுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுப்பேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் சகோதரிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள்!. நமக்கு ஒருவர் ஏதாவது கொடுப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டாலே நமக்குப் பெரிய சந்தோஷம் வருகிறது. அது அப்படியே கிடைக்கும் போது பெரிய மகிழ்ச்சி.  ஆனால் நமக்குக்…

Continue Readingஉங்களுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுப்பேன்

இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன்

Inspiration இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் சகோதரிகளுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். காலங்கள் மாறினாலும், ஆண்டுகள் மாறினாலும் நம் ஆண்டவர் இயேசு இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர். கடந்த வருடங்களில் எல்லாம் நம் கூட இருந்து நம்மை குறைவில்லாமல் காத்து…

Continue Readingஇருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன்

தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார்

Inspiration என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் சகோதரிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவது எத்தனை பெரிய சிலாக்கியம். ஏசாயா 60:7-ல் என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மனிதர்கள் கைகளால்…

Continue Readingதேவன் ஒளியாயிருக்கிறார்

என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன்

Inspiration என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் சகோதரிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவது எத்தனை பெரிய சிலாக்கியம். ஏசாயா 60:7-ல் என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மனிதர்கள் கைகளால்…

Continue Readingஎன் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன்

கர்த்தாவே! உமக்கு ஒப்பானவர் யார்?

Inspiration கர்த்தாவே! உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்!. நம் ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு நிகரானவர் இந்த பூமியில் இல்லை. எரே 10:6,7-ல் கர்த்தாவே! உமக்கு ஒப்பானவர் இல்லை, நீரே பெரியவர்!, உமது நாமமே வல்லமையில்…

Continue Readingகர்த்தாவே! உமக்கு ஒப்பானவர் யார்?

எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்கலாக்கி மீட்கிற கர்த்தர்

Inspiration எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்கலாக்கி மீட்கிற கர்த்தர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் சகோதரிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள்!!. என் ஆத்துமாவை எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்கலாக்கி மீட்ட கர்த்தருடைய ஜீவனைக் கொண்டு சொல்லுகிறேன்.1 ராஜா 1:30. தாவீது ராஜா பத்சேபாளுக்கு ஆணையிட்டுக்…

Continue Readingஎல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்கலாக்கி மீட்கிற கர்த்தர்

இனி நீ தொய்ந்து போவதில்லை

Inspiration HOME இனி நீ தொய்ந்து போவதில்லை ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் அன்றாடப் பிரச்சனைகள் நடுவில், போராட்டத்தின் மத்தியில் எப்படி இவைகளை சமாளிப்பது என்ற கலக்கத்தில் மனம் தளர்ந்து நாம் தொய்ந்து போகிறோம். அப்படிப்பட்ட…

Continue Readingஇனி நீ தொய்ந்து போவதில்லை

நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பு நடந்து உத்தமியாயிரு.

Inspiration HOME நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பு நடந்து உத்தமியாயிரு. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பான சகோதரிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். நாம் இந்த பூமியில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் வாழ்ந்து, நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அவருக்கு முன்பாகத்தான் (தேவன்) வாழ்கிறோம்.…

Continue Readingநான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பு நடந்து உத்தமியாயிரு.